Notă de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Această Notă de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prezintă utilizatorilor website-ului aflat la adresa URL www.newlegalway.com (în continuare „Website”) datele cu caracter personal pe care le colectează CABINET DE AVOCAT DRAGOMIR OANA (în continuare „Noi”) de la utilizatorii săi (în continuare ,,Dumneavoastră” sau ,,Dvs.”) și activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate de Noi, prin intermediul Website-ului, precum și cu ocazia prestării serviciilor Noastre.

În conformitate cu prezenta Note de informare (împreună cu Termenii și Condițiile și orice alte documente la care se face referire în aceasta) vom prelucra toate datele cu caracter personal colectate de la Dvs. sau pe care ni le puteți furniza Dvs.

 

 1. OPERATORUL DE DATE ȘI PROPRIETARUL PLATFORMEI

CABINET DE AVOCAT DRAGOMIR OANA, înregistrat în Baroul București, având birou de lucru în str. Grigore Gănescu nr. 7, sector 3, București, este operatorul de date cu caracter personal și proprietarul Website-ului.

 1. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice tip de operațiune care este efectuată asupra datelor cu caracter personal, fie automată sau nu, incluzând, dar fără a se limita la, colectarea, înregistrarea, păstrarea, aranjarea, utilizarea, modificarea, furnizarea, dezvăluirea și ștergerea datelor personale ale utilizatorului de către Noi.

Colectăm datele Dumneavoastră cu caracter personal direct de la Dumneavoastră, în anumite circumstanțe, inclusiv:

 • În situația în care Dvs. solicitați consultanță juridică, asistență sau reprezentare juridică din partea Noastră;
 • În situația în care navigați, solicitați informații sau interacționați pe Website-ul Nostru;
 • În situația în care ne comunicați în mod voluntar, din orice motiv, datele Dumneavoastră cu caracter personal;
 • În situația în care prestați sau vă oferiți să prestați servicii pentru Noi.

Vă informăm că următoarele informații și/sau date cu caracter personal pot fi colectate și prelucrate de Noi:

(i) detalii despre vizita Dumneavoastră pe Website, pentru mai multe detalii, a se vedea Politica privind cookie-urile de pe Website;

(ii) informațiile necesare pentru a presta serviciile Noastre:

 • informațiile necesare pentru identificarea și contactarea persoanei (persoană fizică/ reprezentant persoană juridică), precum: numele, adresa de e-mail, numărul de telefon fix și/sau mobil, denumirea societății pe care o reprezentați, funcția deținută în cadrul societății respective, adresa;
 • orice formă de comunicare înregistrată cu Noi, cum ar fi solicitări, întrebări, care pot fi transmise prin intermediul Website-ului, prin e-mailuri, prin contact telefonic sau orice aplicație care are încorporate funcționalități de mesagerie;
 • date pe care ni le puneți la dispoziție sau pe care le colectăm Noi în cadrul procesul de cunoaștere a clientelei și de îndeplinire a obligațiilor legale privind prevenirea spălării banilor și combaterea finanțării terorismului;
 • orice date puse la dispoziție de Dvs. în timpul interacțiunilor Noastre, inclusiv în contextul discuțiilor în vederea semnării unui contract de asistență juridică, al semnării și executării respectivului contract, precum: datele de contact de mai sus, copia actului de identitate, cont bancar și alte informații financiare;
 • orice date puse la dispoziție de Dvs. în timpul interacțiunilor Noastre în contextul unor evenimente, vizite la sediu sau alte întâlniri.

Datele cu caracter personal sunt colectate de Noi atunci când utilizați Website-ul și serviciile prestate de Noi, precum și prin alte tipuri de comunicări pe care le avem cu Dumneavoastră în contextul prestării de servicii sau activităților de marketing, precum și din surse publice.

 1. TEMEIURILE LEGALE ȘI SCOPURILE PRELUCRĂRILOR

Vom prelucra toate datele cu caracter personal pe care ni le puneți la dispoziție, precum și orice alte date necesare pentru a vă presta serviciile Noastre și a ne exercita profesia de avocat, conform prevederilor legale aplicabile (inclusiv Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat și Statutul profesiei de avocat aprobat de Uniunea Națională a Barourilor din România), precum și în baza contractului de asistență juridică încheiat cu Dumneavoastră.

Dacă sunteți reprezentantul legal sau persoana de contact pentru o entitate (cu sau fără personalitate juridică), vom prelucra datele Dumneavoastră cu caracter personal în baza interesului Nostru legitim pentru a asigura exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor rezultate din contractul de asistență juridică încheiat cu entitatea respectivă.

Principalele Noastre scopuri în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorului sunt următoarele:

-să se asigure identificarea și contactarea Dvs.;

-pentru a vă furniza informații Dvs., indiferent dacă sunt solicitate  sau  nu în legătură cu serviciile Noastre;

-să încheiem și să executăm contracte de asistență juridică;

-pentru a asigura îndeplinirea obligațiilor financiare contractuale și pentru a ne proteja drepturile din contractele încheiate cu Noi;

-să se analizeze satisfacția utilizatorilor și preferințele privind serviciile pentru a permite dezvoltarea eficientă a serviciilor Noastre și activității de marketing;

-pentru a gestiona Website-ul și pentru a asigura securitatea acestuia;

-pentru ne îmbunătăți performanța și modul de lucru și în scopuri administrative și de detectare a fraudei.

Temeiurile legale pentru prelucrarea datelor cu caracter personal sunt îndeplinirea obligațiilor contractuale și interesul Nostru legitim.

Avem dreptul de a prelucra datele personale ale utilizatorului și în alte scopuri, dacă acestea sunt necesare pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prevederile legale aplicabile.

De asemenea, putem prelucra datele Dumneavoastră personale pentru comunicări de marketing, pe baza consimțământului Dumneavoastră acordat pe Website.

 1. PĂSTRAREA DATELOR

Vom păstra și utiliza informațiile care vă vizează pe Dumneavoastră (inclusiv datele cu caracter personal) după cum este necesar pentru a ne conforma obligațiilor legale și a pune în aplicare contractul semnat cu Dumneavoastră, precum și pentru celelalte scopuri menționate mai sus.

Vom păstra datele cu caracter personal pe durata solicitată/ permisă de prevederile legale aplicabile. Ulterior, la expirarea acestor perioade sau la exercitarea unui dintre drepturile Dumneavoastră, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, vom elimina/șterge datele Dumneavoastră cu caracter personal din sistemele și evidențele noastre și/sau vom lua măsuri pentru a le anonimiza, astfel încât să nu mai puteți fi identificat în baza acestora.

Contactându-ne la office@newlegalway.com, puteți obține în orice moment confirmarea dacă datele personale care vă privesc sunt sau nu prelucrate.

 1. TRANSFERUL ȘI DIVULGAREA DATELOR PERSONALE

În general Noi nu divulgăm sau transferăm datele Dumneavoastră cu caracter personal către terți. Totuși avem dreptul de a transfera datele cu caracter personal către:

 • persoane/ entități/ autorități cărora suntem obligați să le transferăm datele personale ale utilizatorului în baza prevederilor legale aplicabile;
 • persoanelor care ne oferă servicii de contabilitate, pentru utilizatorii cu care avem contracte de asistență juridică și facturăm serviciile Noastre.

În cazurile în care divulgarea sau transferul este necesar sau dacă suntem obligați prin prevederile legale, vă vom informa în cel mai scurt timp posibil cu privire la acest transfer, cu excepția cazului în care prevederile legale aplicabile, inclusiv prevederile care reglementează obligația de menținere a secretului profesional, ne interzic să realizăm o astfel de informare. Divulgarea sau transferul datelor Dumneavoastră se va realiza cu respectarea prevederilor legale aplicabile și vom adopta masurile necesare ce ne sunt disponibile în mod rezonabil pentru a asigura integritatea și protecția datelor cu caracter personal.

 1. SECURITATEA DATELOR PERSONALE

Am luat măsuri administrative, tehnice și fizice menite să protejeze datele cu caracter personal pe care le avem despre Dumneavoastră împotriva distrugerii, pierderii, modificării, accesului, dezvăluirii sau utilizării accidentale, ilegale sau neautorizate. Datele Dvs. cu caracter personal pot fi păstrate pe sistemele Noastre de date cu caracter personal sau în format tipărit.

 1. DREPTURILE UTILIZATORILOR ÎN LEGĂTURĂ CU PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

Aveți următoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor Dumneavoastră personale:

Dreptul de acces:

Aveți dreptul de a vi se comunica, la cerere, dacă datele Dvs. cu caracter personal sunt prelucrate, și dacă da, aveți dreptul de a solicita accesarea acestora. Informațiile vor include, printre altele, scopurile prelucrării, categoriile de date cu caracter personal afectate și destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost transmise sau le vor fi transmise datele dumneavoastră cu caracter personal.

Aveți dreptul de a obține o copie a datelor cu caracter personal prelucrate.

-Dreptul la rectificare:

Aveți dreptul de a obține din partea Noastră rectificarea datelor Dvs cu caracter personal incorecte.

Dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat”):

Aveți dreptul de a ne solicita să vă ștergem datele Dvs. cu caracter personal.

Dreptul la restricţionarea prelucrării:

Aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor Dvs. cu caracter personal. În acest caz, datele respective vor fi marcate și pot fi prelucrate de Noi doar în anumite scopuri.

Dreptul la portabilitatea datelor:

Aveți dreptul de a primi datele Dvs. cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat, în format structurat, comun și care poate fi citit de computer, și aveți dreptul de a transmite aceste date unei alte entități fără obiecții din partea Noastră.

Dreptul la opoziție:

Aveți dreptul la opoziție, pe motive legate de situația Dvs, în orice moment, față de prelucrarea datelor Dvs. cu caracter personal de către Noi, și ne puteți solicita să nu vă mai prelucrăm datele cu caracter personal. Dacă aveți dreptul la opoziție și vi-l exercitați, nu vom mai prelucra Datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul respectiv, cu excepția situației în care prelucrarea datelor Dvs. cu caracter personal este necesară pentru executarea unui contract deja încheiat.

Dacă aveți orice întrebări cu privire la prelucrarea datelor Dvs. cu caracter personal sau dacă doriți să ne adresați vreo solicitare, precum și să vă exercitați oricare din drepturile cu privire la prelucrarea datelor personale, vă rugăm să ne contactați la:office@newlegalway.com.

 1. CONTACTAȚI-NE

Dacă decidem să modificăm prezenta Notă de informare, vom publica o nouă versiune pe Website-ul Nostru, care o va înlocui pe aceasta.

Vă mulțumim că ne-ați încredințat datele Dumneavoastră personale și că ne-ați acordat timpul necesar pentru a citi Nota Noastră de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Va rugăm nu ezitați să ne contactați, dacă aveți orice alte nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor Dvs. cu caracter personal la următoarea adresă de email: office@newlegalway.com.