Drept Comercial și Guvernanță Corporativă

În peisajul business-ului contemporan nu se regăsesc doar entitățile cu personalitate juridică (precum societatea pe acțiuni-SA, societatea cu răspundere limitată-SRL), entitățile fără personalitate juridică (asocierea în participație, parteneriatele) deja consacrate, ci și entități nereglementate deocamdată în Uniunea Europeană și apărute ca urmare a dezvoltării tehnologiei blockchain, precum DAO (Decentralized Autonomous Organization/Organizație Autonomă Descentralizată, care încorporează descentralizarea ca structură de guvernanță a organizației).

Paleta relațiilor contractuale s-a diversificat de la raporturile juridice vizând achiziționarea de produse și servicii offline care necesită contracte tradiționale, la comercializarea de produse și servicii online care necesită o documentație specifică și până la raporturile juridice complexe care necesită contracte și documentație adaptată unor colaborări multi-jurisdicționale pe termen lung care necesită vehicule investiționale, precum și multiple structuri de investiții și finanțări.

Digitalizarea și pandemia de Covid-19, implementarea unor tehnologii precum AI (Artificial Intelligence), RPA (Robotics Process Automation- Automatizarea Proceselor prin Roboți), DLT (Distributed Ledger Technology-Tehnologia Registrelor Distribuite) și metaverse, determină schimbarea modalităților în care angajații muncesc, precum și adaptarea relațiilor de muncă. Adițional, societățile resimt nevoia unor structuri de guvernanță corporativă mai agile, care să permită răspunsuri rapide la schimbări, inclusiv la schimbarea adusă de munca la distanță. Societățile își doresc să devină comunități flexibile în detrimentul structurilor de tip piramidal.

De asemenea, parteneriatele cu alte entități devin o necesitate pentru societăți, precum și utilizarea unei game largi de aplicații și servicii software, acest fapt determinând integrarea și partajarea datelor între societăți. Toate aceste aspecte necesită o analiză a riscurilor și a modalităților de diminuare a riscurilor, dar și redactarea / negocierea unor contracte care să vizeze securitatea cibernetică și protecția datelor cu caracter personal, dar mai ales consultanță în gestionarea derulării contractelor.

Prin utilizarea serviciilor juridice atât pentru aspectele vizând aplicarea reglementărilor incidente, cât și pentru redactarea/modificarea/negocierea contractelor tradiționale, consultanță privind proiectele care implică contracte inteligente/smart contracts (în măsura în care acestea pot fi asimilate unor contracte), cât și pentru aspecte privind entitățile cu sau fără personalitate juridică și diverse structuri, societățile cu o activitate îndelungată (inclusiv societățile listate pe BVB), cât și startup-urile asigură succesul proiectelor derulate și eliminarea riscurilor juridice.

NewLegalWay oferă servicii de consultanță juridică în domeniul Dreptului Comercial și Guvernanței Corporative cu privire la următoarele aspecte:

 

Documente și contracte specifice societăților multinaționale și listate pe burse

 

 

 • Revizuire, adaptare Norme, ghiduri și proceduri de la nivel de grup (în cazul multinaționalelor);

 

 • Redactare, modificare contracte, proceduri și politici interne, materiale de training și teste pentru societăți din domenii reglementate (g. instituții de credit, instituții financiare nebancare-IFN, societăți de asigurare-reasigurare, distribuitori și intermediari în asigurări, instituții emitente de monedă electronică, instituții de plată, societăți de servicii de investiții financiare-SSIF, administratori de fonduri de pensii, furnizori de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare; furnizori de portofel digital);

 

 • Modificare , adaptare coduri de conduită pentru asociații profesionale;

 

 

 • Documentația privind înființarea sau aderarea la asociații, fundații;

 

 • Documentația privind înființarea/ desființarea de filiale, sucursale.

 

Guvernanță Corporativă (Corporate Governance)

 

 • Redactarea/revizuirea documentației pentru Adunările Generale ale Acționarilor (AGA) în societățile pe acțiuni și participarea la aceste adunări, redactarea acțiunilor în anulare împotriva hotărârilor AGA;

 

 • Consultanță privind atribuțiile AGA și organelor de administrare și conducere executivă, redactare/revizuire hotărâri AGA, decizii ale Consiliului de Administrație, decizii ale Comitetului de Direcție și altor comitete;

 

 • Modificări act constitutiv, redactare/revizuire contracte de management, stabilire atribuții management, delegare de atribuții, obligații de raportare și informare, obligația de a colabora cu auditorul extern și auditorul intern, după caz;

 

 • Consultanță privind drepturile acționarilor și relația dintre aceștia și management;

 

 • Redactare/modificare proceduri interne privind adoptarea deciziilor, coduri de conduită;

 

 • Consultanță privind relația cu investitorii (fonduri de capital privat/ private equity, fonduri de capital de risc/ venture capital, investitori strategici, investitori privați- persoane fizice), schimbarea managementului și organizării societății;

 

 • Redactare contracte de împrumut acordate de acționari/ asociați societăților.

 

Documente și contracte specifice startup-urilor

 

 • Documente pentru înființarea unei societăți comerciale (e.g. act constitutiv, declarații ale acționarilor/asociaților, declarații ale administratorilor, decizie asociat unic, hotărâri ale adunării generale ale acționarilor/asociaților, deciziile organelor statutare ale persoanelor juridice străine, declarații privind beneficiarul real);

 

 • Acorduri ale acționarilor/asociaților (Shareholders Agreements);

 

 • Contracte de management/administrare, contracte de muncă;

 

 

 • Decizii ale Consiliului de Administrație, decizii ale administratorilor/directorilor, procuri acordate de management.

 

 Angajați si colaboratori

 

 • Documentația privind Stock Option Plan (SOP) pentru angajați, directori și administratori;

 

 • Consultanță și redactare/modificare clauze de confidențialitate, ne-concurență, proprietate intelectuală, nesolicitare;

 

 • Documentația aferentă relațiilor de muncă (documente privind cercetările disciplinare, concedierea pentru abateri disciplinare, concedierea pentru necorespundere profesională, desființarea postului, concedierea colectivă, transfer de angajați, negocierea contractului colectiv de muncă) și informări ale salariaților cu privire la legislația incidentă domeniului de activitate.

 

Contracte și documentație de natură contractuală

 • Redactare/ modificare Acorduri de confidențialitate (NDAs) încheiate cu parteneri comerciali/colaboratori/prestatori/consultanți/investitori;

 

 • Redactare/ modificare contracte de vânzare-cumpărare și contracte de prestări servicii în offline și documentația specifică pentru comercializarea de produse și servicii online (Termeni și condiții privind utilizarea website-ului și comercializarea bunurilor/prestarea serviciilor, Politica privind fișierele cookies, Politica de confidențialitate, Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, Politica privind retururile, Procedura de soluționare a reclamațiilor și informații privind protecția consumatorilor, Nota de informare/ informațiile privind livrarea, service-ul și garanțiile), pentru mai multe detalii a se vedea secțiunea Comerț electronic/E-commerce;

 

 • Consultanță și redactare contracte vizând parteneriate (joint venture agreement), contracte de asociere în participațiune, contracte de colaborare,

 

 

 • Consultanță privind stabilirea sau modificarea unor structuri existente și redactare/ modificare contracte de novație, contracte de cesiune creanțe, contracte de cesiune contract;

 

 • Redactare/ modificare contracte de mandat, contracte de intermediere, contracte de agenție, contracte de comision, contracte de sponsorizare;

 

 • Contracte de închiriere/subînchiriere în clădiri de birouri și centre comerciale, contracte de comodat;

 

 

 • Contracte de cesiune de drepturi de proprietate intelectuală, contracte de utilizare și de licențiere exclusivă și neexclusivă (Exclusive and Non-exclusive License Agreements), contracte/acorduri de licențiere privind SaaS (License Agreement for Software as a Service/Software ca Serviciu) și acorduri privind nivelul calității serviciilor (SLAs -Service Level Agreements);

 

 • Contracte de distribuție și revânzare software (Reseller Distribution Agreement/Reseller Software Agreement), Contracte de dezvoltare aplicații pentru telefoane (Mobile Application Development Agreement) și Contracte de mentenanță aplicații pentru telefoane (Application Service Provision Agreement) și Acorduri de licențiere pentru utilizatorii aplicațiilor pentru telefoane (Mobile Application End-User Licence Agreement).